Systém managementu kvality

Systém managementu kvality je akreditiván u společnosti LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, (více na www.ll-c.net).

Recertifikace

Dne 20. července 2015 byl vydán certifikát, který osvědčuje, že systém managementu kvality je ve shodě s požadavky ČSN EN 9001:2008 pro předmět činnosti: Výroba polyethylenových obalů a fólií.

Odborný posudek

Na základě naší žádosti Státnímu zdravotnímu ústavu, byl "Národní referenční laboratoří pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let" proveden odborný posudek k posouzení vhodnosti vyráběného obalového materiálu pro styk s potravinami, podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění pozdějších předpisů a § 26 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění následujících předpisů, s tímto výsledkem:

"Z citované dokumentace vyplývá soulad materiálu, použitého k výrobě hodnoceného obalové fólie s požadavky příslušných direktiv EU."